Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van AtynaWérkt,

KvK 53004655 in Vlissingen.

AtynaWérkt heeft respect voor jouw privacy en vindt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

De bescherming van jouw persoonlijke data nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

In deze privacyverklaring vertellen wij je hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Om jou te bemiddelen naar werk hebben wij jouw persoonsgegevens nodig.  Zo registreren wij o.a. jouw naam, adres, mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken welbijzondere persoonsgegevens (BSN).

De persoonsgegevens die je opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf aan jou hebben gecommuniceerd.

Voor welke doeleinden gebruikt AtynaWérkt jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je ons hebt gegeven om jou voor te stellen bij een werkgever, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens

Wanneer doen wij dit?

Uitvoeren van de overeenkomst Als je bij ons solliciteert en wij jou voorstellen bij opdrachtgever.
Als wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd willen gaan gebruiken, vragen wij jou van te voren om jouw toestemming. Alleen met jouw toestemming.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens zullen wij jou hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen. Verder bieden wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven wanneer je dat wilt.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens die wij gebruiken voor arbeidsbemiddeling of daarmee samenhangen bewaren conform wettelijke bepalingen 1 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar office@atynawerkt.nl.

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Atyna Janse

AtynaWérkt

0642529140

office@atynawerkt.nl